Skip to content

Wire in French 🇫🇷


in English in French S
wire fil
How to say “wire” in French? “Fil”. Here you will learn how to pronounce “fil” correctly and in the comments below you will be able to get all sorts of advice on wire in French like tips & tricks to remember it, questions, explanations and more.

Comments, Questions, Etc. About Wire in French

Comment on the French word “fil” in the following ways:

  • Tips and tricks to remember how to say wire in French
  • Explanations on the translation fil
  • Sentences that use the word “fil”
  • Questions about wire in French, etc.

fil info.

Para sa salitang “fil,” narito ang impormasyon na hinahanap mo:

– Tips para maalala ang salitang Pranses:
1. Gamitin ang salitang “fil” sa mga pangungusap sa iyong pang-araw-araw na talakayan.
2. Maghanap ng mga larawan o imahe na may kaugnayan sa salitang “fil” at ilagay ito sa paligid mo.
3. Gumamit ng mga mnemonic device o memory techniques upang matandaan ang salitang “fil.”

– Paliwanag:
Ang salitang “fil” sa Pranses ay nangangahulugang “alambre” sa Ingles. Ito ay tumutukoy sa manipis at patibayin na materyal na ginagamit sa paggawa ng mga kawad, kable, o iba pang mga bagay na katulad nito.

– Iba pang salita na nangangahulugan ng parehong bagay:
1. Câble – kable
2. Brin – sinulid
3. Toron – alambre

– Iba pang kahulugan o slangs:
1. Sa konteksto ng paternidad, ang “fil” ay maaaring tumukoy sa isang anak na lalaki.
2. Sa mga kultural na laro sa Pranses, tulad ng dibuho ng Kuwatis, ang “fil” ay tumutukoy sa paggamit ng isang lapis upang bumuo ng isang guhit.

– Mga halimbawa ng pangungusap:
1. J’ai besoin d’un fil électrique pour réparer cette lampe. (Kailangan ko ng kable upang ayusin ang ilaw na ito.)
2. Le fil du téléphone est cassé. (Nabali ang alambre ng telepono.)

– Impormasyon na ibinigay tungkol sa salita: Wala.

Note: Ang mga salita, halimbawa ng pangungusap, at impormasyong ibinigay dito ay batay sa pangkaraniwang paggamit ng salitang “fil” sa Pranses. Maaaring magkaroon ng iba’t ibang kahulugan o konteksto depende sa sitwasyon.

a few seconds ago

Practice French with this Online Game:

Try a Game to Learn French – LangLandia

LangLandia is an innovative game-based platform that makes learning French fun and engaging. The platform utilizes a variety of interactive games, online challenges and exercises that are designed to make the learning process interactive and enjoyable. The game-based approach of LangLandia helps to keep learners motivated and engaged, making it easier to retain new vocabulary, grammar, and sentence structures. Additionally, LangLandia has online competitions and community activities like chat, PvP battles, clan wars, tournaments and different competions. Overall, LangLandia offers a fun and effective way to learn French, making it an excellent choice for anyone looking to improve their French language skills. Click here to get the mobile app.

The Game to Learn Languages

Learn languages with the Langlandia! This innovative mobile app/game transcends traditional language learning methods, offers online battles, tournaments, and clan wars. Enter the Olympics of Languages and compete against fellow learners from around the globe, putting your skills to the test. Trap exotic beasts and explore the world of LangLandia. Language learning becomes an unforgettable adventure where excitement meets education. Don't miss out – download the app and get addicted to learning!